U 15 ბრინჯაოს ლიგა 5 ტური

U 17 ვერცხლის ლიგა 6 ტური

ტური 14 – ეროვნული ჩემპიონატი ლიგა 4

U 17 ვერცხლის ლიგა 5 ტური

ტური 13 – ეროვნული ჩემპიონატი ლიგა 4

U 15 ბრინჯაოს ლიგა 4 ტური

U 17 ვერცხლის ლიგა 4 ტური

ტური 12 – ეროვნული ჩემპიონატი ლიგა 4

U 15 ბრინჯაოს ლიგა 3 ტური

U 17 ვერცხლის ლიგა 3 ტური